رتبه سیزدهم گیلان در بین باسوادترین استان های کشور
رتبه سیزدهم گیلان در بین باسوادترین استان های کشور

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت گیلان با بیان اینکه استان گیلان رتبه سیزدهم را در بین باسوادترین استان های کشور از آن خود کرده است، گفت: سهم باسوادان دوره عالی در کشور و استان بیشترین افزایش را تجربه کرده است. به گزارش لاهیج دیلم ،وحید طیفوری در گفت وگویی، از انتشار گزارش تحلیلی وضعیت سواد و تحصیلات […]

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت گیلان با بیان اینکه استان گیلان رتبه سیزدهم را در بین باسوادترین استان های کشور از آن خود کرده است، گفت: سهم باسوادان دوره عالی در کشور و استان بیشترین افزایش را تجربه کرده است.

به گزارش لاهیج دیلم ،وحید طیفوری در گفت وگویی، از انتشار گزارش تحلیلی وضعیت سواد و تحصیلات عالی کشور و استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: در عصر حاضر ارتقای سواد و اطلاعات افراد جامعه به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه جوامع مطرح است.

وی بهبود متوازن شاخص های کمی و کیفی سواد و تحصیلات را یکی از اجزای اصلی شاخص توسعه انسانی دانست که منجر به تسریع در فرآیند توسعه و کاهش چالش‌های منطقه ای مربوط به آن خواهد شد و تصریح کرد: بررسی روند تغییرات باسوادی، ساختار و ویژگی های جمعیت باسواد و دارای تحصیلات، برای برنامه ریزان و سیاستگذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان باسوادی را یکی از شاخص های مهم دانست که تاثیر قابل توجهی بر متغیرهایی همچون اشتغال، کسب درآمد و رشد جمعیت در جوامع گوناگون دارد و گفت: با توجه به اهمیت بررسی دقیق وضعیت سواد، به منظور افزایش سطح مهارت و تخصص نیروی کار که موجب ارتقای کیفیت تولید و نیز بهبود اثربخشی در استفاده از منابع مادی و معنوی و به کارگیری بهینه آنها خواهد شد، ضروری است.

طیفوری ادامه داد: بر پایه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ اجرا شد، جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور ۷۱ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۳۹۲ نفر گزارش شده است که از این تعداد، ۶۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۶۰ نفر باسواد بودند. بر همین اساس جمعیت ۶ ساله و بیشتر استان گیلان دو میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۴۲ نفر شمارش شد که از این تعداد دو میلیون و ۵۶ هزار و ۵۷ نفر معادل ۸۷.۳ درصد باسواد بودند.

وی با بیان اینکه استان گیلان رتبه سیزدهم را در بین باسوادترین استان های کشور از آن خود کرده است، متذکر شد: میزان اختلاف نسبت باسوادی نقاط شهری و روستایی در کشور از ۱۳.۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است، در حالی که طی این مدت، اختلاف میزان باسوادی نقاط شهری و روستایی استان گیلان از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته که همچنان از متوسط کشور بالاتر است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تصریح کرد: توزیع جمعیت باسواد در دوره های تحصیلی مختلف طی دهه اخیر نشان می دهد سهم باسوادان دوره عالی در کشور و استان بیشترین افزایش را تجربه کرده است؛ با این حال شیب این افزایش طی سال های ۹۵-۹۰ ملایم تر بوده است؛ به طوری که سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی کشور از ۱۲.۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۲۱.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید که طی این مدت سهم این گروه در استان گیلان از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۲۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

وی با بیان اینکه سهم باسوادان دوره راهنمایی و متوسطه اول در کشور و استان گیلان بیشترین کاهش را در دهه اخیر تجربه کرده است، یادآور شد: سهم باسوادان دوره ابتدایی کشور در دوره پنج ساله ۹۰-۸۵ با کاهش، اما در دوره پنج ساله ۹۵-۹۰ با افزایش مواجه بوده است.

طیفوری از کاهش سهم جمعیت باسوادان دوره ابتدایی استان گیلان خبر داد و تصریح کرد: از میان جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر دارای تحصیلات عالی کشور و استان در سال ۱۳۸۵، بیشترین سهم به ترتیب با ۴۸.۱ و ۴۵.۲ درصد به شاغلان اختصاص داشته است، اما در دو سرشماری بعدی، بیشترین سهم از آن جمعیت غیر فعال شده است.

وی با بیان اینکه سهم جمعیت غیرفعال در کشور و استان به ترتیب از ۴۵.۸ و ۴۴.۹ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است، گفت: سهم بیکاران با تحصیلات عالی کشور و استان در دوره پنج ساله ۹۰-۸۵ به ترتیب ۱.۹ و ۱.۱ درصد افزایش یافته است، اما در دوره پنج ساله ۹۵-۹۰ روند افزایشی آن با شیب کمتری ادامه داشته و همچنین همانند دوره پنج ساله اول، شیب افزایش جمعیت بیکاران استان نسبت به کشور ملایم تر بوده است. سهم این گروه در کشور و استان نیز طی سال های ۹۵-۹۰ به ترتیب ۱.۴ و ۰.۷ درصد رشد داشته است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه طی دهه اخیر سهم جمعیت دارای تحصیلات عالی و بیکار استان نسبت به کشور همواره بیشتر بوده است، خاطرنشان کرد: نتایج نشان می دهد سهم مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده با تحصیلات عالی در استان گیلان نسبت به کشور بیشتر بوده که این مسئله در بین زنان شدت بیشتری داشته است.

وی با بیان اینکه طی سال های ۹۵-۸۵ سهم مردان ازدواج نکرده با تحصیلات عالی استان به ترتیب ۰.۲، ۰.۱ و ۱.۸ درصد از متوسط کشور بیشتر بوده است، تصریح کرد: طی این مدت سهم زنان ازدواج نکرده با تحصیلات عالی استان به ترتیب ۴.۳، ۲.۸ و ۳.۶ درصد از متوسط کشور بیشتر بوده است