نماینده خانه مطبوعات و رسانه های گیلان در شهرستان لاهیجان منصوب شد
نماینده خانه مطبوعات و رسانه های گیلان در شهرستان لاهیجان منصوب شد

علی علیپور نیاول به عنوان نماینده خانه مطبوعات و رسانه های گیلان در شهرستان لاهیجان منصوب شد. به گزارش لاهیج دیلم ، با حکم مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های استان گیلان ، علی علیپور نیاول، مدیر مسئول همای گیلان به عنوان نماینده خانه مطبوعات ورسانه های گیلان در شهرستان لاهیجان منصوب گردید . شایان ذکر است […]

علی علیپور نیاول به عنوان نماینده خانه مطبوعات و رسانه های گیلان در شهرستان لاهیجان منصوب شد.

به گزارش لاهیج دیلم ، با حکم مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های استان گیلان ، علی علیپور نیاول، مدیر مسئول همای گیلان به عنوان نماینده خانه مطبوعات ورسانه های گیلان در شهرستان لاهیجان منصوب گردید .

شایان ذکر است پس از برگزاری انتخابات نمایندگی خانه مطبوعات در شهرستان لاهیجان، علی علیپور نیاول ، شاهین جهانگیری بلورچیان و نصیبه جانی پور ، به خانه مطبوعات استان گیلان معرفی گردیده بودند که علی علیپور نیاول مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان، از سوی خانه مطبوعات و رسانه های استان گیلان، به عنوان نماینده خانه مطبوعات و رسانه های گیلان در شهرستان لاهیجان منصوب گردید